‘Prajna Paramitha’ Lyric

Aryavalokitesvara bodhisattva gambiram prajna paramita car-yam caramano ◦

Y-yavalokitisma pancaskanda asattasca ◦

Svabhawa su-ny-a-pa-syatisma ◦

Ihasari-putra rupam su-nyan su-ny-a-ta-ivarupam ◦

Rupana vrt-ta su-ny-a-ta su-nya-tayana vet-ta-sarupam ◦

Yadrupam sa-su-ny-a-ta yad su-ny-a-ta sarupam ◦

E-vam-eva-ve-dana sam-nya-sam-skara-vi-dya-n

am ◦

Ihasariputra sarva dharma su-ny-ata lakcana ◦

A-nut-pan-na aniruddha ◦ amala avimala a-nu-na-a-paripurna ◦

Tas-mat sariputra su-ny-a-ta yam-narupam na-vi-da-na ◦ nasam-j-na nasamskara navi-dya-nam ◦

Na-cak-sus-ro-tra-ghra-na-jih-va ◦ kayamanasa narupamsabda ◦ gaddharasa-spars-ta-vy-a-dharma ◦

Nacasu-dha-tu-ya vatna ◦ mano-vi-djn-a-nam dhatu ◦ na-a-vi-dya Na-a-vi-dya-ksa-yo Ya-vat-najara-maranam, ◦

Najara-maranam-ksa-yo ◦ Naduh-ksa-samu-da-ya Nirodhar-maga ◦

Na-jna-na, Naprapti, Na-a-bhi, samaya ◦ tasmat-na-prapti-tva bhodhisattva-a-nam prajna paramitam

As-ritya-vi-ka-rat-tya citta avarana,◦ citta avarana Nas-thit-ya-natrasto ◦

Vipar-ya-sa-ati-kranta nistha-nirvanam ◦

Try-adh-vya-va-sthita sarva ◦ Buddha prajna paramitam asri-tya-a-nuttara-sam-yak-sam-bodhi ◦ a-bhi-sambuddha ◦

Tas-mat-vya-ta-vy-am prajna paramitam maha-mantra ◦ maha-vidya-mantra anuttara mantra ◦ a-sam-a-sam a-ti mantra ◦

Sarva-duh-kha prasamana sam-yam-a-mithya-tha ◦

Prajna paramita mu-kha mantra ◦

Tadhitya Gate gate gate paragate parasamgate bodhisvaha ◦

Sumber:
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s