‘Namo Sarvasjnaaya’ Lyric

Aryavalokitesvara..
Boddhisatva Gam, bhiram prajna paramita..
Caryam caramano..
Vyavalokiti sma, panca skanda assata sca..
shabhava sunyam pasyati sma…..
Iha sariputra, rupam sunyam, sunyata iva rupam..
Rupa na vitta sunyata sun yatayana vitta sa-rupam..
Yad rupam sa-sunyataya, sun yata sa-rupam..
Evam eva vedana samjna sam-skara vijnanam..
Iha sariputra sarva dharma sunyata-laksana,
Anupanna, Aniruddha..
Amala a-vimala, A-nuna, A-paripurna..
Tasmat sariputra sunyatayam narupam..
Na vedana, nasamjna sam-skara, na vijnanam..
Na caksu srotra ghrana jihva..
Kaya manasam rupam sabda,,
Gandha rasa sparstavya dharma..
Na caksur dhatu yavat na..
Mano vijnanam dhatu..
Na avidya, na avidya ksayo..
Yavat na jara-maranam..
Na jara marana ksayo..
Na dukkha samudaya, nirodha marga..
Na jnanam, Na-prapti, Na abhisamaya..
Tasmat na prapti tva bodhisattvanam..
Prajna-paramitam A-sritya.. Vi-haratya.. citta avarana.. citta avarana..
Na sthitva na trasto..
Vi-paryasa ati-kranta nistha nirvanam..
Try-adhva vyavasthita sarva..
Buddha prajna-paramitam A-sritya-Anuttara-Samyak-S

ambodhim, abhi-sambuddha..
Tasmat vnatavyam..
Prajna-paramita maha-mantra, mahavidya mantra..
Anuttara mantra.. Asama-samati mantra..
Sarva dukkha pra samana..
Satyam amithyatva..
Prajna-paramita mukha mantra..
Tadyatha.. Gate-gate, para-gate, para-samgate..
Bodhi svaha…
Sumber:
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s