‘Jie Tuo Dao – Jalan Pembebasan – The path of freedom’ Lyric

Mang mang de cang hai jian
Samudera luas yang remang-remang
The wide and unclearly ocean

He chu shi jin tou
Di mana ujungnya
Where is the ending?

Ku nan de ren sheng
Kehidupan yang menderita
The suffering life

Si yong wu zhi jin
Tampaknya tak pernah berakhir
Seems will never has an end

He shi cai neng de jie tuo
Kapan baru bisa mencapai pembebasan
Don’t know when will attain the freedom

Zi xing fo jing tu
Hakekat sejati Tanah Murni Buddha
The true Buddha’s pure land

Cun zai ni wo xin zhong
Ada di hatimu dan hatiku
Inside your heart and my heart

Yi gao mi tuo yuan li de yin ru,
Bergantung pada tuntunan ikrar Amituofo
Depend on the guidance of Amitabha’s vow

Ji de qi ru qi zhong
Maka akan terlarut di dalamnya
That will be in it

Xin fo zhong sheng,
Batin, Buddha, makhluk hidup
The self, Buddha, and beings

Ben wu si hao fen ge,
Pada dasarnya tidak ada pemisahan sedikitpun
Actually there’s no separation

Zhi yin zhi me fen bie,
Hanya karena kemelakatan maka terpisah
Only because the attachment it is separate

Jue wu zhi xu nian mi tuo
Pencerahan hanya perlu melafalkan nama Buddha
We need to recite the Buddha’s name to attain enlighten

Na mo a mi tuo fo,
Amituofo yang mulia
The noble Amitabha
Nian nian qi fa zi xing,
Setiap pelafalan menggugah hakekat sejati
Every word bring the true essence

Na mo a mi tuo fo
Amituofo yang mulia
The noble Amitabha
Huan xing zi xing mi tuo
Membangunkan Amituofo diri sendiri
Awaken our inner Amitabha

Na mo a mi tuo fo,
Amituofo yang mulia
The noble Amitabha
Nian nian qi fa zi xing
Setiap pelafalan menggugah hakekat sejati
Every word bring the true essence

Na mo a mi tuo fo,
Amituofo yang mulia
The noble Amitabha
Yi kao zi xing mi tuo
Bergantung pada Amituofo diri sendiri
Depend on own Amitabha

Na mo a mi tuo fo,
Amituofo yang mulia
The noble Amitabha
Nian nian qi fa zi xing
Setiap pelafalan menggugah hakekat sejati
Every word bring the true essence

Na mo a mi tuo fo,
Amituofo yang mulia
The noble Amitabha
Nian fo dang xia ji fo
Melafalkan nama Buddha saat itu juga adalah Buddha
Recite the Buddha’s name to become a Buddha

Na mo a mi tuo fo.
Amituofo yang mulia
The noble Amitabha

Sumber:

http://www.facebook.com/notes.php?id=256726097335&style=1#!/note.php?note_id=335384592185

Advertisements

2 thoughts on “‘Jie Tuo Dao – Jalan Pembebasan – The path of freedom’ Lyric

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s